Algemene voorwaarden A. en A's Box of Bricks Beheer B.V.

Artikel 1 Definities
1. A. en A’s Box of Bricks Beheer B.V. (hierna: Box of Bricks) is een besloten vennootschap die zich omschrijft als bouwkundig inspecteur, en bouwkundig advies- en tekenbureau. Box of Bricks stelt zich ten doel het geven van bouwkundig advies in de breedste zin. Hieronder wordt begrepen, maar niet uitsluitend: het maken van bouwkundige (advies)tekeningen en berekeningen, en het verzorgen van zowel aan- en verkoopkeuringen, als bouwtechnische opleveringskeuringen. Tevens treedt Box of Bricks op als bouwkundig inspecteur bij geschillen bij onder anderen verzekeraars.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Box of Bricks en Box of Bricks de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3 .In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Box of Bricks en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Box of Bricks en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals vermeld in Lid 1, alsmede alle andere door Box of Bricks ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.boxofbricks.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Box of Bricks gesloten Overeenkomsten waarbij Box of Bricks Diensten aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Box of Bricks overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle offertes van Box of Bricks zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Box of Bricks via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Box of Bricks zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
3. Als Box of Bricks een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Box of Bricks kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Box of Bricks, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Box of Bricks deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Box of Bricks.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Box of Bricks zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Box of Bricks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Box of Bricks de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Box of Bricks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Box of Bricks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Box of Bricks zijn verstrekt, heeft Box of Bricks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Box of Bricks zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Box of Bricks hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Box of Bricks dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Box of Bricks en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Box of Bricks op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Box of Bricks en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Box of Bricks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Box of Bricks goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Box of Bricks bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Box of Bricks niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Box of Bricks en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Box of Bricks gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Box of Bricks.
3. Bij annulering na ondertekening van de offerte is Box of Bricks gerechtigd een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is Box of Bricks gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in rekening te brengen.
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Box of Bricks bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
2. Naast het overleggen van een offerte heeft Box of Bricks de mogelijkheid om de uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Box of Bricks, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Box of Bricks heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Box of Bricks mede te delen.
6. Box of Bricks is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Box of Bricks zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijnen is overeengekomen – bijvoorbeeld middels deelfacturen – geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang, telkens na een nader te bepalen aantal bestede uren. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Box of Bricks zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
7. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien Box of Bricks besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Box of Bricks is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Indien Box of Bricks voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is Box of Bricks niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.
3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Box of Bricks.
4. Box of Bricks is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Box of Bricks, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Box of Bricks om, als een door Box of Bricks ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
5. Box of Bricks is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6. Box of Bricks is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Box of Bricks voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8. Indien Box of Bricks aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Box of Bricks’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van Box of Bricks is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Box of Bricks niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Box of Bricks.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Box of Bricks, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van Box of Bricks zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Box of Bricks, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Box of Bricks overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die Box of Bricks heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Box of Bricks kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Box of Bricks behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Box of Bricks geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Box of Bricks en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Box of Bricks worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Box of Bricks gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Box of Bricks van gegevens. Opdrachtgever zal Box of Bricks vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Box of Bricks een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Box of Bricks te worden gemeld.
2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Box of Bricks.

Artikel 14 Identiteit van Box of Bricks
1. Box of Bricks is bij de KvK geregistreerd onder nummer 08088743 en draagt btw-identificatienummer NL808949433B01. Box of Bricks is gevestigd aan de Hakkertsweg 6 (7451 LR) te Holten.
2. Box of Bricks is per e-mail te bereiken via info@boxofbricks.nl telefonisch op 0548-363890 of 0683550742.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Box of Bricks en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Box of Bricks en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.